Doula Academie algemene voorwaarden, versie november 2023

Deze zijn tevens op aanvraag in een pdf beschikbaar.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Doula Academie, gevestigd te Monnickendam, Kloosterdijk, 1141PJ, betreffende deelname aan de Doula Academie basiskennis&praktijk opleiding , de Doula Academie additionele klinische kennis training, het Doula Academie certificering-traject, de Kraamdoula Training en diverse losse trainingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de Doula Academie.

Artikel 2. Voorlopige totstandkoming van de overeenkomst

De voorlopige overeenkomst tussen de Doula Academie en de deelnemer komt, bij inzending aan de Doula Academie (per e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier, tot stand en na ontvangst van het inschrijfgeld á € 150,- excl.BTW (dit bedrag wordt in mindering gebracht op de factuur bij de start van de opleiding). De kandidaat wordt uitgenodigd voor een telefonisch intake gesprek. Bij verhindering kan het intakegesprek afgezegd worden tot twee uur voor de afspraak. Een tweede intakegesprek zal binnen 7 dagen opnieuw gepland worden. Voor degenen die zich korter dan twee uur voor het geplande intakegesprek hebben afgemeld wordt € 50,- excl. BTW in rekening gebracht.

Wordt de kandidaat geschikt bevonden dan volgt een uitnodiging voor de basiskennis&praktijktraining en/of de additionele klinische kennis opleiding danwel de Kraamdoula Training aan de Doula Academie. Het maken van een toelatingsexamen is alleen nodig voor directe toegang aan het certificering-traject als zij-instromer. Dit examen wordt ook afgelegd tijdens de derde lesdag van de Additionele Klinische Kennis Training ter controle van het algemeen niveau van de thuis-studie van de studenten.

Een doula die deelneemt aan de Additionele Klinische Kennis Training en het examen niet direct met goed gevolg aflegt, heeft 2 herkansingsmogelijkheden, die zonder bij betaling en in overleg met de docent gepland zullen worden.

Mocht een doula niet slagen voor het schriftelijk examen en direct toegang willen tot het (her)certificeringstraject, dan is er 1 herkansingsmogelijkheid, die online wordt aangeboden. Voor dit herexamen wordt € 50,- excl.BTW in rekening gebracht. Als de doula dan opnieuw niet slaagt, dan worden haar het inschrijfgeld minus de gemaakte administratie kosten gerestitueerd en eventueel ook de al betaalde rest factuur. De doula kan dan pas opnieuw proberen deel te nemen aan het examen, tijdens de volgende onderwijs cyclus. De doula heeft dan wel tegen betaling (inclusief korting-regeling) toegang tot de losse trainingen, die aangeboden worden om meer verdieping op te doen maar niet tot de regulaire lesdagen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst voor de Doula Academie

De deelnemer is definitief ingeschreven voor de Doula Academie als € 200,- excl. BTW van het cursusgeld (plus de al voldane € 150,- excl. BTW inschrijfgeld) voor de opleiding voldaan is (dus in totaal € 350,- excl. BTW). Dit bedrag en het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het totale bedrag van de factuur. De student krijgt digitale toegang tot de readers van de desbetreffende opleiding als tenminste 50% van het cursusgeld is voldaan.

Artikel 4. Annulering van de inschrijving door de deelnemer & verplaatsen deelname door de deelnemer

De deelnemer heeft het recht om deelname aan de opleiding schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht en eventuele betaalde termijnen gerestitueerd.

 • Het inschrijfgeld van €150,- excl. BTW is nooit restitueerbaar.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt 50% terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% terugbetaald.
 • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang is er geen terugbetaling.
 • Bij (voortijdige) beëindiging van een gestarte opleiding is geen terugbetaling mogelijk.
 • Bij het missen van een onderwijs dag is er geen terugbetaling of korting mogelijk.

De deelnemer heeft na het betalen van het inschrijfgeld niet het recht om de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere cursusdatum, zonder duidelijk moverende reden en zonder onderling overleg met de Doula Academie. Deelname zou in overleg met de Doula Academie verplaatst kunnen worden naar een latere cursus cyclus, uiterlijk 6 maanden later, indien die datum beschikbaar is. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Eventuele (deel)factuur data zullen wel worden aangepast. Indien het cursusgeld al volledig is voldaan, zal dit alleen bij bijzonder moverende redenen worden gerestitueerd.

Artikel 5. Annulering / wijziging door de Doula Academie

De Doula Academie heeft het recht zonder opgave van redenen een opleiding te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan de Doula Academie betaalde bedrag. De Doula Academie is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Indien de Doula Academie tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de Doula Academie besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opleiding overeengekomen bedrag. Het staat de Doula Academie te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een opleiding te wijzigen en de trainers en het opleidingsmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. De Doula Academie zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 6. Kosten

1) Doula Academie basiskennis & praktijktraining (inclusief direct aansluitend de additionele klinische kennis training en het certificering-traject) opleiding tot Geboorte Doula

Startdatum: zoals vermeld op de website

Kosten: €2750,- excl. BTW . Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,- excl. BTW en de additionele klinische kennis training en het certificering-traject.

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding. Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een apart betalingsplan. Dit aparte betalingsplan, is anders dan de betaling in termijnen regeling, en wordt op mail vastgelegd. Een apart betalingsplan kost € 100,- excl. BTW extra administratiekosten.

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is BTW plichtig. Het feit dat er exclusief BTW prijzen vermeld worden ontslaat de deelnemer niet van het voldoen van de totale factuur, dus met een 21% ophoging van de kosten vanwege de door de Doula Academie af te moeten dragen BTW last.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- excl. BTW dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen. Dit geldt ook voor betaling in termijnen.
 • De additionele klinische kennistraining en het certificeringstraject worden niet apart berekend en zitten in de totaal kosten van de basiskennis opleiding.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk voor de basiskennis & praktijktraining en de additionele klinische kennis training.
Voorwaarden: € 25,- excl. BTW administratiekosten extra

 • Inschrijfgeld: € 150,- (excl.BTW)
 • 1e termijn: € 700,- (excl.BTW) binnen 7 dagen na inschrijving (niet restitueerbaar)
 • 2e termijn: € 700,- (excl.BTW) binnen een maand na inschrijving
 • 3e termijn: € 700,- (excl.BTW) binnen twee maanden na inschrijving
 • 4e termijn: Rest voor aanvang opleiding

2) Doula Academie additionele klinische kennis training (inclusief direct aansluitend het certificering-traject)

Startdatum: zoals vermeld op de website

Kosten: €1250,- excl. BTW . Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,- excl.BTW en alleen van toepassing op zij-instromende doula's.

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding. Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een apart betalingsplan. Dit aparte betalingsplan, is anders dan de betaling in termijnen regeling, hieronder vermeldt. Een apart betalingsplan kost € 100,- excl. BTW extra administratiekosten.

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is BTW plichtig. Het feit dat er exclusief BTW prijzen vermeld worden ontslaat de deelnemer niet van het voldoen van de totale factuur, dus met een 21% ophoging van de kosten vanwege de door de Doula Academie af te moeten dragen BTW last.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- excl.BTW dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen. Dit geldt ook voor betaling in termijnen.
 • Het certificeringstraject wordt niet apart berekend en zit in de totaal kosten van de additionele klinische kennis training.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen in de totaal kosten.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk voor de basiskennis & praktijktraining en de additionele klinische kennis training.
Voorwaarden: € 25,- administratiekosten extra

 • Inschrijfgeld: € 150,- (excl.BTW)
 • 1e termijn: € 300,- (excl.BTW) binnen 7 dagen na inschrijving (niet restitueerbaar)
 • 2e termijn: € 400,- (excl.BTW) binnen een maand na inschrijving
 • 3e termijn: € 400,- (excl.BTW) binnen twee maanden na inschrijving
 • 4e termijn: Rest voor aanvang opleiding

3) Doula Academie certificering-traject

Kosten: €350,- excl. BTW. Dit bedrag is inclusief het inschrijfgeld van €150,- (excl.BTW) en hoeft alleen apart te worden voldaan door hercertificerende doula's of zij-instromers.

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding.

Startdatum: zie website. Het toelating-examen moet zo lang mogelijk voorafgaand aan de start van het certificering-traject met goed gevolg afgenomen worden. Dit examen is alleen bedoeld voor zij-instromers, dus voor alle doula's die niet de BKPT en/of de AKKT bij de Doula Academie gevolgd hebben.

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is BTW plichtig. Het feit dat er exclusief BTW prijzen vermeld worden ontslaat de deelnemer niet van het voldoen van de totale factuur, dus met een 21% ophoging van de kosten vanwege de door de Doula Academie af te moeten dragen BTW last.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- excl.BTW dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn maar uiterlijk een week voor aanvang van het praktijk weekend.
 • Betaling in termijnen is niet mogelijk voor het certificering traject.
 • Een herexamen kost € 50,- excl.BTW extra
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen in de totaal kosten.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

4) Doula Academie Kraamdoula Training

Kosten: €2500,- (excl. BTW). Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,- (excl. BTW).

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding.

Startdatum: zie website

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is BTW plichtig. Het feit dat er exclusief BTW prijzen vermeld worden ontslaat de deelnemer niet van het voldoen van de totale factuur, dus met een 21% ophoging van de kosten vanwege de door de Doula Academie af te moeten dragen BTW last.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- (excl.BTW) dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn maar uiterlijk een week voor aanvang van het praktijk weekend met de EHBO cursus.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen in de totaal kosten.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Artikel 7. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8. Uitsluiting

De Doula Academie heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Artikel 9. Prijzen

Prijzen zijn vermeld op de Doula Academie website (www.doulaacademie.nl). Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. De Doula Academie heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Betaling

De deelnemer is gehouden facturen te betalen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de eerste bijeenkomst van de betreffende opleiding, tenzij anders overeengekomen is. De klinische basis opleiding wordt danwel volledig gefactureerd danwel volgens vastgelegde termijnen, met aftrek van het inschrijfgeld en de aanbetaling op het cursusgeld. Het certificering-traject dient volledig voorafgaand aan het weekend in 1x (één keer) voldaan te worden.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de Doula Academie is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% (één procent) per kalendermaand of deel daarvan. De deelnemer dient te betalen zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van de Doula Academie. Alle kosten die de Doula Academie redelijkerwijs moet maken in verband met aan de deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens de Doula Academie zijn voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal 15% (vijftien procent) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- (excl.BTW) per factuur.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectueel eigendom op de opleiding en trainingen en op alle in verband daarmee door of namens de Doula Academie uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij de Doula Academie c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de Doula Academie of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij de Doula Academie c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via de Doula Academie in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of haar organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / het materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Doula Academie. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de opleiding en de in het kader daarvan door of namens de Doula Academie aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De Doula Academie verplicht zich de opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de opleiding namens de Doula Academie door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de Doula Academie slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de opleiding zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de Doula Academie. De Doula Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via de Doula Academie verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Doula Academie. De eventuele aansprakelijkheid van de Doula Academie is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan de Doula Academie voor de opleiding verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is de Doula Academie aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De Doula Academie zal ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14. Klachtenprocedure

De Doula Academie doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleiding te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot de Doula Academie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de Doula Academie en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.